Informatie over Testcentrum Groei

HELPDESK 0418 642023
 

 

Algemene Voorwaarden Zakelijk - Testcentrum Groei B.V.

versie 1 augustus 2018

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, publicaties, (opdracht)aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Testcentrum Groei B.V. .
1.2    Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.
1.3    Testcentrum Groei B.V.  is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het moment dat deze gepubliceerd worden op de internetpagina www.testcentrumgroei.nl.

Artikel 2:    Definities
Hieronder volgen enkele begrippen en afkortingen en de betekenis ervan in deze algemene voorwaarden:
a) TG: Testcentrum Groei B.V., ook wel “Opdrachtnemer” genoemd.
b) Internetpagina: www.testcentrumgroei.nl of een andere internetpagina van Testcentrum Groei B.V. .
c) Account: Beveiligde digitale omgeving op de internetpagina die toegankelijk is met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Op www.testcentrumgroei.nl heet deze omgeving Mijn testcentrum of My testcentre.
d) Organisatie: Rechtspersoon of natuurlijk persoon, ook wel “Opdrachtgever” genoemd.  
e) Testbegeleider: Natuurlijk persoon die uit naam van een organisatie gebruik maakt van onder andere de mogelijkheden van het account.  
f)  Deelnemer: Natuurlijk persoon waarvan gegevens door een testbegeleider van een organisatie worden toegevoegd aan het account van de testbegeleider en van de organisatie.
g) Test: Een door of onder verantwoordelijkheid van Testcentrum Groei B.V. gepubliceerde of ontwikkelde test, vragenlijst of toets op schrift of in digitale uitvoering.
h) Testrapportage:        (Digitaal) document in bijvoorbeeld pdf-formaat met de resultaten van de test
i)  Testtegoed:        Het bedrag in euro’s waarmee een organisatie en haar testbegeleiders onder andere het maken van tests door hun deelnemers afrekenen.
j)  Overeenkomst: Wettelijk bindende afspraak tussen TG en een organisatie waarbij enkel en alleen deze Algemene voorwaarden gelden.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1    Een overeenkomst tussen TG en een organisatie komt automatisch tot stand wanneer een testbegeleider van de betreffende organisatie voor de eerste maal inlogt in het account op de internetpagina. De testbegeleider verklaart door in te loggen bevoegd te zijn om de organisatie te binden aan deze algemene voorwaarden en verklaart dat de organisatie ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.  
3.2    Een overeenkomst tussen TG en een organisatie komt tot stand door ontvangst door TG van een door een organisatie ondertekende en door TG uitgebrachte opdrachtaanbieding. Indien TG de aangeboden opdrachtaanbieding niet binnen 10 dagen na dagtekening volledig ondertekend retour ontvangt, dan heeft TG het recht om de betreffende opdracht niet uit te voeren.
    Indien de organisatie een uit een opdrachtaanbieding voortvloeiende overeenkomst wil annuleren, dan kan dit alleen per aangetekende brief. Indien een organisatie korter dan 28 dagen voor de aanvangsdatum van de opdracht de overeenkomst annuleert, dan wordt 100% van de aanneemsom in rekening gebracht aan de organisatie. Indien een organisatie 28 of meer dagen voor de aanvang van een opdracht de overeenkomst annuleert, dan wordt 50% van de aanneemsom als annuleringskosten in rekening gebracht aan de organisatie vermeerderd met eventuele door TG reeds gemaakte kosten en de kosten van reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren.
3.3    Een organisatie is verplicht de voor de juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking te verlenen aan TG.
3.4    TG behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een overeenkomst te annuleren of onderbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
    
Artikel 4: Account: werkwijze en voorwaarden
4.1    Algemene werkwijze:
Een account staat op naam van een organisatie en kan meerdere gebruikers hebben. Deze gebruikers heten testbegeleiders. De afname van een test is enkel en alleen mogelijk bij voldoende testtegoed en na uitnodiging van de testbegeleider. Betaling van een test vindt plaats door verlaging van het testtegoed van een organisatie op het moment dat er een uitnodiging voor een test verstuurd wordt. De betaling wordt definitief wanneer de test door de deelnemer is afgerond.
Alleen een testbegeleider met extra beheerdersrechten kan testtegoed bestellen. Na bestelling van het bedrag aan testtegoed wordt het bedrag direct toegevoegd aan het saldo testtegoed van het account van de betreffende organisatie.
De uitslag van de test wordt door een computersysteem gegenereerd in een digitale testrapportage.
4.2    TG heeft het recht om zonder opgave van redenen de toegang tot een account te weigeren of blokkeren. Het eventueel openstaande testtegoed dat de organisatie heeft betaald kan dan terugbetaald worden aan de organisatie.
4.3    TG heeft het recht om van een organisatie alle gegevens inclusief testrapportages definitief te verwijderen als een organisatie om welke reden dan ook meer dan 1 jaar geen testtegoed heeft besteld.

Artikel 5: Facturatie
5.1    De facturatie van testtegoed gebeurt tijdens het bestelproces van testtegoed in het account van een organisatie. Het bedrag aan testtegoed en de prijzen van de tests zijn exclusief btw. De btw wordt bij de bestelling van het bedrag aan testtegoed in rekening gebracht en op de factuur inzichtelijk gemaakt. Het bedrag dat eenmaal aan testtegoed is besteld kan niet worden gecrediteerd en de betreffende factuur moet volgens de bepalingen in deze algemene voorwaarden worden betaald. De factuur wordt door TG automatisch per e-mail toegezonden aan de testbegeleider. De factuur is tevens in het account van de organisatie te downloaden.
5.2    De facturatie van een overeenkomst uit een opdrachtaanbieding is in 3 delen. Bij aanvang van de opdracht zal er 20% door TG worden gefactureerd, direct na een (eventuele) tussenoplevering 30% en na de eindoplevering van de afgesproken opdracht het resterende percentage.
5.3    De organisatie dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te betalen.
5.3    Wanneer betaling van een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, wordt de betreffende organisatie geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. TG is in dat geval gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van 5% van het factuurbedrag of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de betreffende organisatie in rekening te brengen. Daarnaast is de betreffende organisatie vanaf de vervaldag tot aan de gehele voldoening van het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd aan TG.
5.4    Indien de organisatie (een deel van) zijn verplichtingen niet nakomt dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichting van de organisatie te bewerkstelligen ten laste van de organisatie.
5.5    Bij verzuim van (een deel van) de verschuldigde betaling binnen de betalingstermijn heeft TG het recht om eventuele accounts van de organisatie en de daarbij behorende testbegeleiders direct na het verstrijken van de genoemde termijn te blokkeren.
5.6    Bij het uitblijven van de volledige verschuldigde betaling binnen 3 maanden na dagtekening van de niet (volledig) betaalde factuur heeft TG het recht om van alle aan die organisatie verbonden accounts alle gegevens inclusief testrapportages te verwijderen.

Artikel 6: Privacy en beveiliging
6.1    TG heeft de werkwijze omtrent persoonsgegevens aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt. In de Privacyverklaring op onze internetpagina www.testcentrumgroei.nl staat beschreven hoe de gegevensverwerking en beveiliging plaatsvindt en wat de rechten en plichten van TG, een organisatie, een testbegeleider, een deelnemer en een bezoeker zijn. Deze Privacyverklaring is ook een onlosmakelijk onderdeel van elke overeenkomst die TG met een andere partij sluit.  

Artikel 7: Auteursrecht
7.1    TG behoudt zich alle rechten voor die haar toekomen op basis van de Auteurswet.
7.2    Alle door of onder verantwoordelijkheid van TG gepubliceerde of ontwikkelde tests, vragenlijsten, toetsen, methodes, handleidingen of andere publicaties of uitingen op schrift of in digitale uitvoering en software vallen onder het Auteursrecht van TG of van leveranciers van TG en mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1    De aansprakelijkheid van TG is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
8.2    Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van TG beperkt tot het bedrag dat de organisatie heeft betaald voor de betreffende afgenomen dienst(en) of producten..
8.3    TG aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat de internetpagina en de gekoppelde faciliteiten anders zijn gebruikt dan bedoeld.
8.4    TG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet juist of niet volledig invullen van gegevens door testbegeleider of hun deelnemers.
8.5    De organisatie is verantwoordelijk voor alle gedragingen en communicatie van de testbegeleiders die aan het betreffende account gekoppeld zijn, waaronder het bestellen van testtegoed en de communicatie naar de deelnemers.
8.6    De organisatie vrijwaart TG voor elke aansprakelijkheid die een deelnemer of een wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer jegens TG wil stellen inzake welk gebruik van haar diensten (zoals de internetpagina) dan ook. De betreffende organisatie is aansprakelijk voor directe of indirecte schade die indirect of direct is veroorzaakt door het gebruik van de internetpagina.
8.7    De op de internetpagina aangeboden tests zijn bedoeld voor professionele begeleiders van tests die over
voldoende capaciteiten beschikken om de testresultaten te interpreteren. TG controleert de testbegeleider en de organisatie niet op deze capaciteiten.
8.8    TG is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaan is door (technische) problemen omtrent de werking van de internetpagina en de (technische) faciliteiten die eraan gekoppeld zijn.
8.9    TG is niet aansprakelijk wanneer informatie in een door haar gestuurde e-mail (inclusief bijlagen) niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail.
8.10    TG garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor onder andere elektronische berichten en het overbrengen van virussen. TG is in deze situaties niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
8.11    De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan duidelijke opzet of grove schuld van TG of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9: Personeel
9.1    Een organisatie mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van TG geen personen die werkzaamheden namens TG voor de betreffende overeenkomst hebben uitgevoerd in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen. Bij overtreding van deze bepaling is de TG gerechtigd tot het verhalen van alle directe en indirecte geleden schade op de organisatie.

Artikel 10: Geschillen
10.1    Geschillen tussen organisatie en TG worden voorgelegd aan de kantonrechter te Tiel, dan wel de Rechtbank te Arnhem, voor zo ver de wet zich daartegen niet verzet.