Informatie over Testcentrum Groei

HELPDESK 0418 642023
 

 
Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Testcentrum Groei stelt het op prijs wanneer testbegeleiders of testdeelnemers hun mening kenbaar maken over verbeterpunten en onvolkomenheden in de organisatie. Daarvan kan de organisatie leren en zien of werkwijze, structuur of beleid aangepast moeten worden.
Wanneer we het in deze regeling over klachten hebben, gaat het niet over dat soort verbeterpunten en onvolkomenheden, maar het gaat het om gedragingen en beslissingen (of de afwezigheid daarvan) die het belang van de ander schaden.
 

Wie kunnen klagen?
Testbegeleiders en testdeelnemers (verder: “klager”) kunnen een klacht indienen over:

  • Geleverde diensten van Testcentrum Groei
  • De werkwijze van de medewerkers
  • Het niet nakomen van afspraken 


Bij wie kunnen klagers terecht?
Klager richt zich in eerste instantie tot degene door wie de klager zich benadeeld voelt. De betrokken medewerker van Testcentrum Groei probeert de klacht in overleg met de klager op een voor beide bevredigende wijze op te lossen. De medewerker rapporteert de klacht bij de directie.
Lukt het niet in een gesprek tot een bevredigende oplossing te komen, dan kan de klager terecht bij de directie van Testcentrum Groei. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht bevat ten minste:

  • De naam en het adres van de klager
  • Een omschrijving van de klacht
  • Dagtekening

U kunt uw klacht sturen naar Klachtencommissie, Postbus 2052, 5300 CB Zaltbommel. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de klager. Binnen twee weken volgt een schriftelijke reactie.

Geheimhouding
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een klachtenprocedure en daarmee beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding daarvan. 

Registratie
Per kalenderjaar worden klachten geregistreerd en bewaard door de directie in een klachtendossier. De klachten worden jaarlijks in het directieoverleg geëvalueerd.
Na twee jaar wordt een klachtendossier vernietigd.