Testcentrum Groei | 085 2500470

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis STARTaccount aan
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit
 4. U kunt na een proefperiode van 2 maanden START, LIGHT of PREMIUM kiezen


Gemiddelde klantwaardering:   8,2
Testen en rapportages
Testsysteem
Klantenservice
Tarieven

  
Kenmerken test

Kenmerken Groei IQ test (GIQT-19)

In dit artikel staan kenmerken van deze test beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze test meet intelligentie volgens de klassiek mothode met vragen over de volgende 4 onderdelen:

 • Verbale intelligentie
 • Numerieke intelligentie
 • Logische intelligentie
 • Ruimtelijke intelligentie

Doel

Het doel van de GIQT-19 is een wetenschappelijk verantwoorde meting van het IQ. Hiermee genereert dit instrument een schatting van de intelligentie van een testdeelnemer ten opzichte van de normgroep. Door het inzicht in de algemene intelligentie (TIQ) en in de 4 gemeten onderdelen van intelligentie kan er een inschatting gemaakt worden van het onderwijsniveau en van de sterkste cognitieve eigenschappen die iemand heeft.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd 16 jaar en ouder
 • Elk opleidingsniveau
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Toepassing

De GIQT-19 kan worden ingezet bij:

 • een studiekeuze als men meer ondersteunende informatie over het mogelijk te behalen onderwijsniveau wil.
 • een assessment als men naast persoonlijkheid en competenties ook een inschatting wil van de cognitieve capaciteiten.
 • een coachingstraject als men de intellectuele mogelijkheden van iemand wil inschatten.
 • enzovoorts.

Het advies is om belangrijke beslissingen over school, werk of anders niet enkel te baseren op de uitslag van deze relatief beknopte IQ test, maar dat die beslissingen beter pas genomen kunnen worden na een uitgebreid intelligentieonderzoek dat uitgevoerd is door en op de locatie van een gecertificeerd psycholoog. Dat neemt niet weg dat  de uitslag van deze IQ test een indicatie kan zijn om iemand's intelligentie verder te onderzoeken.

Kenmerken

Enkele kenmerken van de GIQT-19:

 • Verbale intelligentie is gemeten met 10 vragen in 2 vraagcategorieën:
  - Woordomschrijvingen: 5 vragen
  - Synoniemen: 5 vragen
 • Numerieke intelligentie is gemeten met 10 vragen in 2 vraagcategorieën:
  - Getallenreeksen: 5 vragen
  - Redactiesommen: 5 vragen
 • Logische intelligentie is gemeten met 10 vragen in 2 vraagcategorieën:
  - Syllogismen: 5 vragen
  - Verbale analogieën: 5 vragen
 • Ruimtelijke intelligentie is gemeten met 10 vragen in 2 vraagcategorieën:
  - Kubussen: 5 vragen
  - Samengestelde figuren: 5 vragen
 • Oplopende moeilijkheid door inhoud van vraagstelling
 • Oplopende moeilijkheid door oplopende aantal antwoordmogelijkheden
 • Gemiddelde afnameduur 30 minuten
 • Tijdslimiet: 60 minuten

Theoretisch basis

De theoretisch basis van de GIQT-19 is die van de "klassieke IQ test": De basis van deze zogenaamde klassieke iq testen ligt in de breedgedragen aanname dat met het meten van de 4 onderdelen Verbale intelligentie, Numerieke intelligentie, Logische intelligentie en Ruimtelijke inteligentie, men een uitspraak kan doen over iemands algemene intelligentie. Deze algemene intelligentie wordt in de theorie van de Klassiek inteligentietest de "G-factor" ofwel "General Intelligence" genoemd.

Het resultaat van de klassieke IQ test is een getal; het IQ. Het IQ, ofwel intelligentie quotiënt, geeft een berekende waarde aan iemands algemene intelligentie. Het IQ is een waarde waarvan 100 punten het gemiddelde aangeeft die een bepaalde groep mensen (de normgroep) voor de betreffende IQ test heeft behaald. Als er uit de test een IQ van 110 komt heeft u dus een hoger IQ dan het gemiddelde van de normgroep waarmee u bent vergeleken. Ruim 68% van de mensen heeft een IQ van 85-115 punten. Hoge en lage scores komen beiden bij ongeveer 14% van de mensen voor en zeer hoge of zeer lage scores komen zeer weinig voor, beiden bij ongeveer 2 % van de mensen.

Het IQ wordt middels een Bell-grafiek (Klokdiagram) getoond in de testrapportage:Meer uitleg over het IQ staat hieronder bij de normering.

Normering

Een IQ test meet dus het IQ; het Intelligentie Quotiënt. Het IQ wordt uitgedrukt op een frequentieschaal en geeft dus niet weer hoeveel er van een bepaald iets (intelligentie) aanwezig is in een persoon, maar wel hoe vaak een bepaald iets (het aantal correct beantwoorde vragen in de test) voorkomt onder de bevolking. Het IQ getal is een getal waarbij 100 het gemiddelde aangeeft van de groep waarmee iemand vergeleken wordt. Dus als de uitslag van de IQ test aangeeft dat iemand een IQ van 100 heeft, dan heeft diegene een gemiddelde intelligentie ten opzichte van de vergelijkingsgroep, ook wel normgroep genoemd. Een IQ van 120 betekent dus een hoger dan gemiddeld IQ en een IQ van 80 een lager dan gemiddeld IQ.
Het is belangrijk om te weten dat de uitslag altijd een schatiing van het IQ is. Het kan overigens ook best zijn dat bij een volgende IQ test het IQ getal 5 punten hoger of lager uitkomt. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met vermoeidheid of stress.

De testafnames die de basis zijn voor deze testnormering zijn uit de periode april tot december 2019. Uit deze groep is een representatieve groep (CBS, Nederlandse bevolking 2019) op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau gebruikt.

Geslacht: Vrouwen 49,9%; Mannen 50,1%
Leeftijd: 15-25 jaar; 25-35 jaar; 35-45 jaar; 45-55 jaar; 55-65 jaar
Opleidingsniveau: Basisniveau (nog geen afgeronde beroepsopleiding); MBO; HBO-WO

Deze naar CBS gegevens gewogen groep van 3240 vrouwen en mannen is de basis van de IQ berekening van deze test.

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek. 

Beperkingen

De geschiktheid van de GIQT-19 is vanaf 16 jaar. De uitslag geeft een schatting van iemand intelligentie uitgedrukt in een IQ. Het aantal vragen van deze IQ test zorgt ervoor dat de test in één sessie via internet kan worden afgenomen. IQ tests met langere vragenlijsten die gemiddeld in bijvoorbeeld 2 uur worden afgenomen, zijn minder laagdrempelig en minder toepasbaar voor veel doelgroepen en situaties maar geven waarschijnlijk wel een nauwkeuriger schatting van iemands IQ. Een enkele dip in concentratie of leesfout heeft in langere IQ tests bijvoorbeeld minder effect op het eindresultaat.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start. Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacy instellingen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling van en het (statistisch) onderzoek naar deze test kunt u lezen in de handleiding die via het account Mijn testcentrum beschikbaar is.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: