Informatie over competenties


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
competentielijst

Competentielijst

De onderstaande competentielijst geeft een overzicht over alle belangrijke competenties voor werk en opleiding. Wil je een uitgebreide competentielijst scrol dan verder naar beneden. Daar zie je dezelfde lijst met beschrijvingen erbij. De competenties zijn onderverdeeld in zes categorieën:

 • Communiceren
 • Denken en Leren
 • Leidinggeven
 • Organiseren
 • Taken uitvoeren
 • Persoonlijkheid, gedrag en houding

Competentielijst werk en opleiding

Hieronder staat dus de competentielijst met de bij behorende competenties. Scroll voor de uitgebreide lijst met beschrijvingen verder naar beneden.  

Thema Communiceren: 

 • Assertief zijn
 • Grenzen stellen
 • Nee zeggen
 • Duidelijk zijn
 • Luisteren
 • Conflicten hanteren
 • Feedback ontvangen
 • Samenwerken
 • Klantgericht zijn
 • Tact hebben
 • Gesprekken voeren
 • Relaties opbouwen
 • Taalbeheersing: Nederlands lezen
 • Taalbeheersing: Nederlands schrijven
 • Taalbeheersing: Nederlands spreken
 • Mondeling presenteren
 • Uitleggen
 • Overtuigen
 • Samenvatten

Thema Denken en leren: 

 • Oorzaken uitzoeken
 • Creatief denken
 • Problemen oplossen
 • Observeren
 • Logisch denken
 • Concentreren
 • Geheugen
 • Evalueren
 • Zelfkennis hebben
 • Zelfkennis gebruiken

Thema Leidinggeven:

 • Leidinggeven
 • Coachen/begeleiden
 • Motiveren
 • Adviseren
 • Delegeren
 • Gezag hebben
 • Instructie geven

Thema Organiseren:

 • Plannen
 • Tijd indelen
 • Doelmatig werken
 • Prioriteiten stellen
 • Voorbereiden
 • Structuur aanbrengen

Thema Taken uitvoeren:

 • Instructies opvolgen
 • Veilig werken
 • Richtlijnen opvolgen
 • Hygiënisch werken
 • Gereedschap hanteren
 • Technisch inzicht hebben
 • Kostenbewust zijn
 • Accuraat werken
 • Werktempo

Thema Persoonlijkheid:

 • Inzet hebben
 • Doorzetten
 • Zelfstandig werken
 • Leerbereid zijn
 • Onafhankelijk zijn
 • Ambitie hebben
 • Afspraken nakomen
 • Loyaal zijn
 • Regels volgen
 • Leiding accepteren
 • Zelfverzekerd zijn
 • Energie hebben
 • Moed/durf hebben
 • Respect hebben
 • Behulpzaam zijn

Uitgebreide competentielijst per thema

In deze uitgebreide competentielijst staan de verschillende competenties van de gewone competentielijst in ingedeeld onder 17 hoofdcompetenties. Deze hoofdcompetenties zijn ontstaan na intensief onderzoek van testvragen van onze competentietest. Hieronder zie je welke competenties bij deze 17 hoofdcompetenties horen. Door deze indeling kun je een betere uitspraak doen over je competenties. Waarom? Een voorbeeld:
Stel je “scoort” hoog op Communiceren. Dat zegt op zich wel wat maar het kan best zo zijn dat je bij de competenties binnen dit thema Communiceren verschillende uitslagen hebt die van belang zijn:
Je hebt bijvoorbeeld een hoge “score” op de competentie Assertieve communicatie (Je komt dus heel sterk voor jezelf op). Maar je hebt een lage “score”  op Constructieve communicatie (Je vind het bijvoorbeeld lastig om een conflict op te lossen).  Dit inzicht geeft een belangrijk verschil weer en geeft extra zelfinzicht. Daarom is de onderstaande indeling gemaakt in de competentielijst. 

Competentielijst thema Communiceren

 • Assertiviteit
 • Assertief zijn - De mate waarin iemand op een goede manier opkomt voor eigen mening, rechten en standpunten met respect voor de ander. 
 • Grenzen stellen - De mate waarin iemand aangeeft wat hij wel en niet wil.
 • Nee zeggen - De mate waarin iemand eerlijk nee zegt omdat hij iets niet wil.
 • Duidelijk zijn - De mate waarin iemand duidelijk is over wat hij wel en niet wil.
 • Samenwerking
 • Luisteren - De mate waarin iemand let op wat er gezegd wordt en de ander laat merken dat hij luistert, bijvoorbeeld door oogcontact te maken.
 • Conflicten hanteren - De mate waarin iemand op een goede manier een meningsverschil oplost.
 • Feedback ontvangen - De mate waarin iemand positief omgaat met kritiek/commentaar op veranderbaar gedrag of houding van zichzelf.
 • Samenwerken - De mate waarin iemand zorgt voor een goede sfeer, betrokken is bij anderen en gemotiveerd is om met elkaar beter te presteren. 
 • Klantgericht zijn - De mate waarin iemand naar de wensen en behoeften van klanten luistert en hier rekening mee houdt. Hierbij is de ‘klant’ iemand in een winkel, maar ook personen zoals patiënten in een ziekenhuis en cliënten bij maatschappelijk werk, bedrijven of instellingen.
 • Tact hebben - De mate waarin iemand aanvoelt wat passend is in een situatie.
 • Sociabiliteit
 • Gesprekken voeren - De mate waarin iemand begrijpelijke gesprekken voert met anderen.
 • Relaties opbouwen (sociabiliteit) - De mate waarin iemand (nieuwe) contacten legt.
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Taalbeheersing: Nederlands lezen - De mate waarin iemand een Nederlandse tekst leest en begrijpt.
 • Taalbeheersing: Nederlands schrijven - De mate waarin iemand een goede Nederlandse tekst schrijft.
 • Taalbeheersing: Nederlands spreken - De mate waarin iemand duidelijk en begrijpelijk Nederlands spreekt.
 • Overtuigingskracht
 • Mondeling presenteren - De mate waarin iemand begrijpelijk spreekt voor een groep mensen.
 • Uitleggen - De mate waarin iemand iets aan een ander duidelijk maakt.
 • Overtuigen - De mate waarin iemand door middel van de juiste argumenten andere mensen meekrijgt voor zijn mening, plannen en ideeën. 
 • Samenvatten - De mate waarin iemand correct samenvat wat er in een gesprek gezegd is.

Competentielijst thema Denken en leren 

 • Analyseren
 • Analyseren - De mate waarin iemand problemen systematisch ontleedt in delen. Hierdoor kan iemand hoofd- en bijzaken onderscheiden.
 • Creatief denken - De mate waarin iemand originele ideeën en oplossingen creëert die nuttig en verrassend zijn.
 • Problemen oplossen - De mate waarin iemand tot bruikbare oplossing(en) voor het probleem komt. 
 • Observeren - De mate waarin iemand objectief beschrijft wat hij waarneemt (onder andere zien).
 • Logisch denken (conclusies trekken) - De mate waarin iemand op grond van informatie de juiste besluiten neemt.
 • Informatieverwerking
 • Concentreren - De mate waarin iemand de aandacht erbij kan houden.
 • Geheugen - De mate waarin iemand dingen kan onthouden.
 • Evalueren - De mate waarin iemand in staat is realistisch terug te kijken hoe tot een bepaald resultaat is gekomen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de resultaten van personen of bedrijven, maar ook om het waarderen van alternatieve oplossingen.
 • Zelfmanagement
 • Zelfkennis hebben - De mate waarin iemand weet wat zijn sterke en minder sterke eigenschappen zijn.
 • Zelfkennis gebruiken - De mate waarin iemand gebruik maakt van zijn kennis over sterke en minder sterke eigenschappen.

Competentielijst thema Leiderschap

 • Leidinggeven
 • Leidinggeven - De mate waarin iemand goed leiding geeft en anderen aanstuurt.
 • Coachen/begeleiden - De mate waarin iemand advies geeft zodat anderen zich verder kunnen ontwikkelen (in hun werk).
 • Motiveren - De mate waarin iemand ervoor zorgt dat anderen in actie komen.
 • Adviseren - De mate waarin iemand raad en aandacht geeft aan andere mensen.
 • Delegeren - De mate waarin iemand taken verdeelt onder verschillende anderen.
 • Gezag hebben - De mate waarin iemand natuurlijk overwicht heeft op andere mensen en hierdoor als autoriteit wordt geaccepteerd.
 • Instructie geven - De mate waarin iemand duidelijke aanwijzingen geeft over hoe iets gedaan moet worden.

Competentielijst thema Organiseren

 • Plannen en organiseren
 • Plannen - De mate waarin iemand zijn werk structureert en ordent.
 • Tijd indelen - De mate waarin iemand efficiënt omgaat met zijn tijd.
 • Doelmatig werken - De mate waarin iemand gericht werkt aan de dingen die hij wil bereiken. Een doel is een gewenste situatie. 
 • Prioriteiten stellen - De mate waarin iemand belangrijke zaken voorrang geeft.
 • Voorbereiden - De mate waarin iemand materialen en middelen klaarzet of de mate waarin iemand vooraf nadenkt over wat hij moet gaan doen voordat hij aan het werk gaat.
 • Structuur aanbrengen - De mate waarin iemand overzicht schept in zijn omgeving door bijvoorbeeld zijn omgeving opgeruimd te hebben. Daarnaast de mate waarin iemand ritme en regelmaat aanbrengt.

Competentielijst thema Taken uitvoeren

 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Instructies opvolgen - De mate waarin iemand werkt volgens aanwijzingen en procedures.
 • Veilig werken - De mate waarin iemand veiligheidsvoorschriften toepast.
 • Richtlijnen opvolgen - De mate waarin iemand eisen stelt aan zijn/haar eigen werk (producten en diensten) en dat van anderen. Ook streeft iemand voortdurend naar verbetering ervan en houdt zich aan de kwaliteitsnormen van de organisatie.
 • Hygiënisch werken - De mate waarin iemand netjes en schoon werkt.
 • Technisch inzicht
 • Gereedschap hanteren - De mate waarin iemand verschillende gereedschappen op de juiste manier weet te gebruiken.
 • Technisch inzicht hebben - De mate waarin iemand inzicht heeft in technische handelingen en systemen.
 • Nauwkeurigheid
 • Kostenbewust zijn - De mate waarin iemand zich bewust is van kosten en begrotingen niet overschrijdt.
 • Accuraat werken - De mate waarin iemand fouten voorkomt en zorgvuldig werkt.
 • Werktempo - De mate waarin iemand binnen de gestelde tijd het werk klaar heeft.

Competentielijst thema Persoonlijkheid, gedrag en houding

 • Prestatiegerichtheid
 • Inzet hebben - De mate waarin iemand zich inspant voor een goed resultaat.
 • Doorzetten - De mate waarin iemand doorgaat tot zijn doel bereikt is.
 • Zelfstandig werken - De mate waarin iemand zijn werk zelf uitvoert, zonder daarbij automatisch ondersteuning of toezicht van anderen te krijgen. 
 • Leerbereid zijn - De mate waarin iemand bereid is om zijn kennis en/of vaardigheden en/of gedrag te vergroten/veranderen door te leren.
 • Onafhankelijk zijn - De mate waarin iemand zijn werk naar eigen inzicht organiseert.
 • Ambitie hebben - De mate waarin iemand persoonlijk succes wil behalen.
 • Discipline
 • Afspraken nakomen - De mate waarin iemand gemaakte afspraken (dingen die iemand toezegt), op tijd doet.
 • Loyaal zijn - De mate waarin iemand zich verbonden voelt met een ander of een organisatie.
 • Regels volgen - De mate waarin iemand de regels volgt.
 • Leiding accepteren - De mate waarin iemand accepteert dat iemand anders de leiding heeft. 
 • Zelfvertrouwen
 • Zelfverzekerd zijn - De mate waarin iemand in verschillende situaties vertrouwt op eigen kunnen, op eigen beslissingen en meningen.
 • Energie hebben - De mate waarin iemand actief is om de dingen te doen die hij wil doen
 • Moed/durf hebben - De mate waarin iemand risico durft te nemen om een gunstig resultaat te bereiken, ook al kent iemand het eindresultaat niet en zou dit nadelige gevolgen voor hem kunnen hebben.
 • Betrokkenheid
 • Respect hebben - De mate waarin iemand bewondering toont en eer bewijst aan een ander, een ander land, een andere cultuur of een andere religie.
 • Zorgzaam zijn - De mate waarin iemand graag en goed voor anderen zorgt.

Competentietests

Er zijn diverse tests over competenties die een beeld geven van jouw competentiers:

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën