Informatie over Testcentrum Groei


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Particulieren - Testcentrum Groei B.V.

versie 1 oktober 2021

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1   Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, publicaties, (opdracht)aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Testcentrum Groei B.V. aanbiedt aan Particulieren.

1.2  Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze Algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

1.3  Testcentrum Groei B.V. is bevoegd wijzigingen in deze Algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het moment dat deze gepubliceerd worden op de Internetpagina www.testcentrumgroei.nl.

1.4  De Particulier kan bezwaar tegen wijzigingen in de Algemene Voorwaarden maken tot uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen. Dit bezwaar kan enkel per aangetekende brief aan Testcentrum Groei kenbaar worden gemaakt. De Overeenkomst blijft van kracht na dit bezwaar. Testcentrum Groei reageert per e-mail binnen 30 dagen op dit bezwaar.

Artikel 2: Begrippen

Hieronder volgen enkele begrippen en de betekenis ervan in deze Algemene voorwaarden:

 • Testcentrum Groei: Testcentrum Groei B.V., ook wel “Opdrachtnemer” genoemd.
 • Deelnemer ofwel Particulier: Natuurlijke persoon, zoals een testdeelnemer, coachee of websitebezoeker, die diensten van Testcentrum Groei gebruikt.
 • Organisatie: Rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die verband hebben met haar/zijn bedrijfs-, beroeps- of handelsactiviteiten waarbij zij een zakelijke en/of professionele verstandhouding heeft met een Deelnemer. Voorbeelden van Organisaties zijn loopbaancoaches, werving- en selectiebureaus, re-integratieconsulenten, recruiters, middelbare scholen, scholen voor beroepsonderwijs en werkgevers in het algemeen.
 • Internetpagina: internetpagina’s op de internetdomeinen www.testcentrumgroei.nl, www.testcentrum.org, www.decaan.org of op andere internetdomeinen van Testcentrum Groei .
 • Account: Beveiligde digitale omgeving op de Internetpagina die toegankelijk is met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Op www.testcentrumgroei.nl heet deze omgeving Mijn testcentrum.
 • Test: Een door of onder verantwoordelijkheid van Testcentrum Groei gepubliceerde of ontwikkelde test, vragenlijst, zoek- of filterfunctie of toets op schrift of in digitale uitvoering.
 • Testrapportage: (Digitaal) document met de resultaten van de Test.
 • Overeenkomst: Wettelijk bindende afspraak tussen Testcentrum Groei en de Particulier.
 • Opdrachtaanbieding: Een door Testcentrum Groei op schrift gestelde aanbieding met onder andere een prijsopgave voor bepaalde te leveren diensten en/of producten aan de Particulier.
 • Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden Particulieren.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Privacyverklaring: Verklaring van Testcentrum Groei met daarin bepalingen over het verwerken van Persoonsgegevens.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1  Een Overeenkomst tussen Testcentrum Groei en een Particulier komt op twee manieren tot stand:

      A) Een Overeenkomst tussen Testcentrum Groei en een Particulier komt automatisch tot stand wanneer de Particulier door het aanvinken van een checkbox op de Internetpagina akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Dit gebeurt onder andere bij de afname van een Test, bij de betaling van een Test en/of bij het registreren voor een Account.

      B) Een Overeenkomst tussen Testcentrum Groei en een Particulier komt tot stand door ontvangst door Testcentrum Groei van een door een Particulier en door Testcentrum Groei ondertekende Opdrachtaanbieding.

Artikel 4: Bedenktijd en herroepingsrecht

4.1  Na bestelling en directe betaling van een Test of andere online dienst door de Particulier op de Internetpagina, wordt de voor de Particulier op maat gemaakte (digitale) dienst of product, bijvoorbeeld een Testrapportage, geleverd aan de Particulier. In deze situatie geldt er geen bedenktijd en is het herroepingsrecht voor de Particulier niet van toepassing.

4.2 Bij diensten en producten die geleverd worden op basis van een Overeenkomst door een Opdrachtaanbieding, geldt geen bedenktijd en is het herroepingsrecht voor de Particulier niet van toepassing.

Artikel 5: Opdrachtaanbieding

5.1  De Particulier wordt in de Opdrachtaanbieding Opdrachtgever genoemd.

5.2  Indien Testcentrum Groei de aangeboden Opdrachtaanbieding niet binnen 10 dagen na dagtekening volledig ondertekend en digitaal retour ontvangt, dan heeft Testcentrum Groei het recht om de betreffende opdracht niet uit te voeren.

5.3  Indien de Particulier een uit een Opdrachtaanbieding voortvloeiende Overeenkomst wil annuleren, dan kan dit alleen per aangetekende brief. Indien een Particulier korter dan 28 dagen voor de aanvangsdatum van de opdracht de Overeenkomst annuleert, dan wordt 100% van de aanneemsom in rekening gebracht aan de Particulier. Indien een Particulier 28 of meer dagen voor de aanvang van een opdracht de Overeenkomst annuleert, dan wordt 50% van de aanneemsom als annuleringskosten in rekening gebracht aan de Particulier vermeerderd met eventuele door Testcentrum Groei reeds gemaakte kosten en de kosten van reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren.

5.4  De Particulier is verplicht de voor de juiste uitvoering van de betreffende opdracht noodzakelijke medewerking volledig en tijdig te verlenen aan Testcentrum Groei.

5.5 Testcentrum Groei behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een Overeenkomst te annuleren of onderbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 6: Facturatie en tarieven

6.1  Facturen worden digitaal per e-mailbericht naar de Particulier gestuurd.

6.2 De facturatie van een Test of andere online dienst op de Internetpagina gebeurt automatisch tijdens het bestelproces op de Internetpagina.

6.3 De facturatie van een Overeenkomst uit een Opdrachtaanbieding is in 2 delen. Bij aanvang van de opdracht zal er 50%, en na de eindoplevering van de afgesproken opdracht zal het resterende percentage door Testcentrum Groei worden gefactureerd.

6.4 De Particulier dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te betalen.

6.5 Wanneer betaling van een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, wordt de betreffende Particulier geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Testcentrum Groei is in dat geval gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van 10% van het factuurbedrag of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de betreffende Particulier in rekening te brengen. Daarnaast is de betreffende Particulier vanaf de vervaldag tot aan de gehele voldoening van het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd aan Testcentrum Groei.

6.6 Indien de Particulier (een deel van) haar/zijn verplichtingen niet nakomt dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichting van de Particulier tegenover Testcentrum Groei te bewerkstelligen ten laste van de Particulier.

6.7  Bij verzuim van (een deel van) de verschuldigde betaling binnen de betalingstermijn heeft Testcentrum Groei het recht om eventuele Accounts van de Particulier direct na het verstrijken van de genoemde termijn te blokkeren.

6.8 Het tarief van een Test kan jaarlijks worden gewijzigd. Testcentrum Groei informeert de Particulier hierover op de Internetpagina.

Artikel 7: Privacy en beveiliging

7.1  Testcentrum Groei verwerkt Persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt.

7.2  In de separate Privacyverklaring staat beschreven hoe Testcentrum Groei omgaat met Persoonsgegevens. De Privacyverklaring geldt voor elk contact tussen Testcentrum Groei en de Particulier en is onlosmakelijk verbonden met elke Overeenkomst tussen Testcentrum Groei en een Particulier.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1  Testcentrum Groei behoudt zich alle rechten voor die haar toekomen op basis van de Auteurswet.

8.2 Alle door of onder verantwoordelijkheid van Testcentrum Groei gepubliceerde of ontwikkelde Tests, competentiesets, methodes, handleidingen, afbeeldingen, downloads, teksten of andere publicaties of uitingen op schrift of in digitale uitvoering alsook de software van de Internetpagina (webapplicatie) vallen onder het Auteursrecht van Testcentrum Groei, van haar beheersmaatschappij Groei Educatie B.V. of van haar leveranciers en mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1  De aansprakelijkheid van Testcentrum Groei is beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

9.2 Testcentrum Groei is niet aansprakelijk in het geval dat de Internetpagina, de gekoppelde faciliteiten en/of andere diensten anders zijn gebruikt door de Particulier dan bedoeld.

9.3 Testcentrum Groei is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet juist of niet volledig invullen van gegevens door de Particulier.

9.4 Testcentrum Groei is niet aansprakelijk wanneer informatie in een door haar gestuurd e-mailbericht (inclusief bijlagen) niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van dit e-mailbericht.

9.5 Testcentrum Groei garandeert niet dat een e-mailbericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor onder andere elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Testcentrum Groei is in deze situaties niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

9.6 Testcentrum Groei is niet aansprakelijk voor schade door het verlies van data van Testrapportages die ouder zijn dan 3 maanden en schade door het verlies van door de Particulier ingevoerde gegevens. 

9.7  Testcentrum Groei heeft het recht om de toegang tot de diensten van Testcentrum Groei, waaronder maar niet beperkt tot de toegang van een Particulier tot het Account op elk moment te weigeren als Testcentrum Groei de samenwerking met de Particulier om welke reden dan ook wil stopzetten. Testcentrum Groei is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade van de Particulier door dit stopzetten.

9.8 Testcentrum Groei spant zich in om de bereikbaarheid van de Internetpagina en het Account boven de 99% (uptime) te houden. Testcentrum Groei is echter niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaan is door (technische) problemen omtrent de werking van de Internetpagina en de (technische) faciliteiten die eraan gekoppeld zijn.

9.9 De op de Internetpagina aangeboden Tests bieden resultaten met geautomatiseerde inschattingen van de werkelijkheid omtrent onder andere de beroepsinteresse of persoonlijkheid van de Particulier. Testcentrum Groei is niet aansprakelijk voor de gevolgen die deze resultaten hebben.

9.10Testcentrum Groei is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van een Organisatie aan de Deelnemer. Indien de Deelnemer klachten heeft over een Organisatie dient de Deelnemer de betreffende Organisatie rechtstreeks aan te spreken hierop, ook als de bedoelde dienstverlening (deels) is gebeurd tijdens of door middel van het gebruik van de diensten van Testcentrum Groei.

9.11 De Deelnemer dient zich op de hoogte te houden van de mededelingen die door Testcentrum Groei in het Account van de Deelnemer worden gepubliceerd.

9.12 De in de Algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Testcentrum Groei gelden niet indien de schade is te wijten aan duidelijke opzet of grove schuld van Testcentrum Groei of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Klachten

10.1 Als een Particulier de kwaliteit van een dienst, product en/of service niet voldoende acht, kan zij/hij contact opnemen via telefoon of e-mail. Testcentrum Groei zal dan spoedig de klacht behandelen en indien van toepassing een voorstel voor verbetering aan de Particulier aanbieden.

10.2 Informatie over de klachtenprocedure staat op www.testcentrumgroei.nl onder menu-item Contact.

10.3 Particulieren ofwel consumenten in de EU kunnen klachten aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

Artikel 11: Geschillen

11.1 Geschillen tussen de Particulier en Testcentrum Groei worden voorgelegd aan de kantonrechter te Tiel, dan wel de Rechtbank te Arnhem, voor zo ver de wet zich daartegen niet verzet.

Contactgegevens:
Testcentrum Groei B.V.
Vreedstraat 13
5314 BK Bruchem
085 2500470
info@testcentrumgroei.nl
KVK nummer: 57961883
BTW nummer: NL852811731B01

 

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën