Testcentrum Groei | 085 2500470

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis STARTaccount aan
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit
 4. U kunt na een proefperiode van 2 maanden START, LIGHT of PREMIUM kiezen


Gemiddelde klantwaardering:   8,2
Testen en rapportages
Testsysteem
Klantenservice
Tarieven

  
Kenmerken test

Kenmerken Groei Arbeidstevredenheidsanalyse (GAA-19)

In dit artikel staan kenmerken van deze test beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze test meet arbeidstevredenheid volgens het Groei arbeidstevredenheidsmodel:

Functietevredenheid

 • Taaktevredenheid
 • Functiecapaciteit
 • Bore-out (kans)
 • Lichamelijke gezondheid
 • Zingeving
 • Prestatietevredenheid
 • Autonomie

Sociale verbinding

 • Contact met collega’s
 • Contact met leidinggevend(n)
 • Contact met andere mensen (bv klanten,/cliënten, patiënten, omstanders)

Werkklimaat/werkomstandigheden

 • Werkplek
 • Werkfaciliteiten
 • Woon-werk reis
 • Werksfeer
 • Samenwerking
 • Informatieklimaat
 • Groeiklimaat/Ruimte voor persoonlijke groei

Waardering voor werk

 • Financiële waardering
 • Emotionele waardering

Werkdruk

 • Stressbeleving
 • Tijdsdruk
 • Privé-Werk balans

Doel

Het doel van de GAA-19 is een wetenschappelijk verantwoorde (zelf)beoordeling waarmee de mate van tevredenheid kan worden gemeten op diverse gebieden van de arbeidstevredenheid. Door dit inzicht kan iemand in een werksituatie inzien met welke elementen van de baan zij/hij tevreden is en met welke elementen van de baan minder of niet.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd onbepaald
 • Elk opleidingsniveau
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Kenmerken

Enkele kenmerken van de GAA-19:

 • 120 stellingen over gedrag en beleving:
 • Open stellingen op een 5-punt schaal
 • Antwoordrange: Sterk oneens-Sterk eens
 • Gemiddelde afnameduur 15 minuten
 • Geen tijdslimiet

Toepassing

De GAA-19 kan worden ingezet als men vanuit een HR positie of coaching meer wil weten over de tevredenheid en de ontwikkelkansen bij iemand in een werksituatie. Dus een jaarlijkse afname enkele weken voor het functioneringsgesprek of op een vast moment in het jaar voor alle medewerkers wordt aanbevolen. Maar ook een incidentele afname om bij iemand die lijkt vast te lopen te analyseren op welke punten de belemmering zich bevindt, is mogelijk.

Het belang van arbeidstevredenheid

Als werkgever of coach kun je sturen op aspecten waar een medewerker of groep medewerkers minder tevreden over is, om de arbeidstevredenheid te bevorderen. Hieronder staan redenen om arbeidstevredenheid te bevorderen:

 • Personeelsbehoud: Om medewerkers voor de organisatie te behouden voor de eigen organisatie.
  Arbeidstevredenheid is namelijk een belangrijke voorspeller voor het verloop van medewerkers (Saari & Judge, 2004)
 • Gezondheid: Om medewerkers gezond te houden of gezonder te maken.
  Arbeidstevredenheid is namelijk positief gerelateerd aan de gezondheid van medewerkers volgens onderzoek van Oshagbemi (1997). Zo heeft hoge arbeidstevredenheid een positieve invloed op levenstevredenheid en zelfbeeld, terwijl arbeidstevredenheid depressies en werkgerelateerde stress reduceert (Quinn & Shepard, 1973).
 • Verzuimpreventie: Om het verzuim van medewerkers te verlagen.
  Arbeidstevredenheid is namelijk een belangrijke voorspeller voor het verzuim (Wegge, Schmidt, Parkes, & van Dick, 2007),
 • Productiviteit: Om de productiviteit van medewerkers te vergroten
  Arbeidstevredenheid is namelijk een belangrijke voorspeller voor productiviteit  van medewerkers (Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001).

Het inzicht vanuit de ervaringen van Testcentrum Groei en partners is dat de betrokkenheid en daarmee de productiviteit van medewerkers wordt vergroot als er aandacht is voor de arbeidstevredenheid èn er daarnaast ook voldoende mogelijkheden zijn en worden toegepast om deze arbeidstevredenheid voor de betreffende persoon of groep personen te vergroten op de gewenste punten.

Nu het belang van het meten van arbeidstevredenheid beschreven is, wordt de theorie achter de Groei arbeidstevredenheidsanalysebeschreven.

Theoretisch achtergrond

Er zijn verschillende theorieën om arbeidstevredenheid in een organisatie te bekijken en verklaren. Deze theorieën zijn onder andere Maslow’s Needs Hierarchy, Alderfer’s ERG theory, en McClelland’s Theory of Needs. Deze inhoudstheorieën zijn gebaseerd op wat mensen op het werk motiveert, namelijk het identificeren van de behoeften, drijfveren en doelen en hun prioritering door het individu om voldoening te krijgen.
Vanuit deze verschillende theorieën kan men kijken naar cognitieve en fysieke aspecten of juist naar individuele en groepskenmerken, kenmerken van de werkomgeving, organisatorische- en managementcontext en diverse sociale contexten van de organisatie als determinanten van arbeidstevredenheid. Een analyse van diverse leidende theorieën suggereert volgens Shadiullah Khan (Theories of job satisfaction: Global applications & Limitations, 2010) echter dat deze noch tegenstrijdig zijn, noch elkaar vervangen, maar dat ze allemaal complementair zijn bij het verklaren van verschillende dimensies van de menselijke motivatie die leiden tot arbeidstevredenheid.

Met als basis het bovenstaande onderzoek en met als doel een zo compleet mogelijk beeld te kunnen geven van de individuele arbeidstevredenheid op verschillende gebieden waarbij de verschillende eigenschappen elkaar aanvullen is een brede opzet van de vragenlijst gekozen waarbij veel van de kenmerken van arbeidstevredenheid, afgeleid van de drie genoemde theorieën, worden bevraagd. Arbeidstevredenheid is bovendien ook betrouwbaar te meten met de single-item theory (Wanous, Reichers en Hudyl, 1997). Dit geeft echter enkel een algemeen beeld van arbeidstevredenheid en daarmee kan niet direct in een testuitslag worden bepaald op welke gebieden men (on)tevreden is, zie meer hierover in de onderstaande paragraaf.

Betrouwbaarheid en validiteit

Om de betrouwbaarheid en validiteit zoveel mogelijk te waarborgen zijn twee bestaande vragenlijsten, die op basis van dezelfde theorieën zijn ontwikkeld, bestudeerd: de Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) van de Minnesota University (Vocational Psychology Research, UM, 1977) en de Work Design Questionnaire (WDQ) van Morgeson and Humphrey (Developing and Validating A Comprehensive Measure for Assessing Job Design and the Nature of Work, 2006). Dit zijn 2 van de meest gebruikte Engelstalige vragenlijsten voor het meten van arbeidstevredenheid. Er is gekeken naar de vragen uit de MSQ en vooral de WDQ gekeken om als voorbeeld te dienen voor een Nederlandstalige vragenlijst omdat het Engelstalige onderzoek van vooral de WDQ namelijk zeer uitgebreid is uitgevoerd en daarmee als een prima maatsaf kan dienen. Voor de WDQ zijn namelijk vele honderden bedrijven in allerlei sectoren benaderd en zijn van meer dan 150 verschillende arbeidsfuncties meerdere medewerkers onderzocht zodat er over een heel breed scala van mogelijke functies op de arbeidsmarkt een beeld is gekregen van de betrouwbaarheid en validiteit van de vragen. Eigen onderzoek van de Nederlandse arbeidsmarkt op deze schaal en wijze is kostentechnisch niet haalbaar. Daarom is gekozen om een vertaling te maken van een deel van de vragen uit deze twee vragenlijsten. Uiteraard is wel aanvullend onderzoek voor de Nederlandse situatie en arbeidscultuur gaande, echter hiervan zijn op dit moment nog geen resultaten bekend. Daarnaast wordt in de Groei Arbeidstevredenheidsanalyse de arbeidstevredenheid betrouwbaar gemeten door de stelling die onderzocht is in de single item theorie (Wanous, Reichers en Hudyl, 1997). Wanous et al hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het meten van arbeidstevredenheid. In een meta-analyse van 17 studies met 7.682 deelnemers concludeerden zij dat een bepaald single-item (stelling) 0,67 correleert met een gevalideerde schaalmeting van meerdere items. Dit single-item dwingt de medewerker namelijk om alle aspecten mee te wegen die tot arbeidstevredenheid leiden, hierdoor geeft dit single-item weliswaar een algemeen maar compleet beeld van hoe de arbeidstevredenheid wordt ervaren. Dit single item is hierom eveneens in de Groei arbeidstevredenheidsanalyse opgenomen en wordt apart in de rapportage benoemd. Het single-item om arbeidstevredenheid te meten is afkomstig van Scarpeilo en Campbell (1983) en luidt: “Over het algemeen, ben ik tevreden met mijn werk”.

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek. 

Beperkingen

Het is niet bekend of er (leeftijd)groepen mensen zijn voor wie de GAA-19 niet geschikt is.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start. Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacy instellingen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: