Informatie over ons testcentrum

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis proefaccount
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit

Voordelen:

 • Modern online testsysteem
 • Geen abonnementskosten
 • Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk
 • Meerdere testuitslagen mogelijk in één testrapportage
 • Eigen voorblad en logo (huisstijl)
 • Groepen uitnodigen voor een testafname
 • Maatwerk tests en rapportages ontwikkelen en beheren
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Uw ideeën voor nieuwe functies of tests  zijn welkom

Gratis proefaccount

 
Kenmerken test

Kenmerken Big five persoonlijkheidstest - feedbackvariant (GB5-360)

In dit artikel staan kenmerken van deze test beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze test meet de persoonlijkheid van mensen tussen de 15 en 69 jaar volgens het Five Factor Model. De GB5 heeft 10 schalen die verdeeld zijn onder 5 factoren of domeinen:

 • Persoonlijke stabiliteit (Neuroticism)
  - Emotionele stabiliteit (Volatility)
  - Veerkracht (Withdrawal)
 • Inschikkelijkheid (Agreeableness)
  - Mededogen (Compassion)
  - Vriendelijkheid (Politeness)
 • Extraversie (Extraversion)
  - Enthousiasme (Enthusiasm)
  - Assertiviteit (Assertiveness)
 • Nauwgezetheid Conscientiousness
  - Prestatiegerichtheid (Industriousness)
  - Ordelijkheid (Orderliness)
 • Openheid/Intellect (Openness to Experience)
  - Openheid (Openness)
  - Intellect (Intellect)

Doel

Het doel van de GB5-360 is een wetenschappelijk verantwoorde en genormeerde (zelf)beoordeling. De test is een hulpmiddel om te achterhalen welke persoonlijke eigenschappen iemand heeft en hoe deze eigenschappen zich kunnen manifesteren in werk gerelateerde situaties. Feedbackdeelnemers, verdeeld over groepen (bijvoorbeeld Collega’s, Cliënten, Familie), geven op dezelfde stellingen een  reactie die wordt vergeleken met de reactie van de testdeelnemer. Het inzicht dat de zelfbeoordeling in combinatie met de feedbackbeoordeling geeft, kan voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor persoonlijke- of beroepsontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd 15-70 jaar
 • Elk opleidingsniveau
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Toepassing

De GB5-360 kan worden ingezet voor elke situatie waarin men meer wil weten over iemands persoonlijkheid in een werksituatie; bijvoorbeeld bij loopbaanvraagstukken en bij het verkrijgen van  inzicht in kandidaten voor vacatures.

Kenmerken

Enkele kenmerken van de GB5-360:

 • Persoonlijkheidsbeschrijving volgens het big five model
 • Open stellingen op een 5-punt schaal
 • Antwoordrange: Helemaal oneens-Helemaal eens
 • 100 stellingen
 • Gemiddelde afnameduur 15 minuten
 • Geen tijdslimiet

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek. 

Bij het adviseren over de geschiktheid van een testdeelnemer voor een bepaalde functie is het belangrijk dat men eerst helder heeft welke competenties voor deze functie belangrijk zijn. Daarna kan de adviseur bekijken door welke factoren van de GB5-360 deze competenties worden vertegenwoordigd. Aan de hand van de resultaten op de factoren kan men dan bekijken of de persoonlijkheid zoals deze gemeten is aansluit op de gevraagde beroepscompetenties. In een praktijksimulatie en/of interview kan men dit vervolgens toetsen.

Hiernaast is het van belang dat de adviseur/selecteur eventuele opvallende uitslagen in de testrapportage in een interview toetst. Hiervoor is de STAR-methode een prima hulpmiddel. De STAR-methode is een gestructureerde manier om gedrag in praktijksituaties uit te vragen door een specifieke Situatie, Taak, Actie en het Resultaat van de situatie die de cliënt beschrijft te bespreken. Het direct afleiden van geschiktheid voor een specifieke functie uit enkel en alleen de testrapportage wordt door ons niet geadviseerd omdat een persoonlijkheidsvragenlijst wordt ingevuld op basis van de zelfreflectie van de testdeelnemer.

Beperkingen

De geschiktheid van deze vragenlijst voor mensen tot 15 jaar en ouder dan 70 jaar is niet bekend. Het onderzoek van deze vragenlijst heeft zich vooral gericht op de groep van 15 tot maximaal 70 jaar. Inzicht in de resultaten van de vragenlijst bij mensen met een leeftijd die buiten deze (grote) groep vallen is er op dit moment nog niet. De groep tot 15 en vanaf 70 jaar valt echter buiten het bereik van wat we nu de beroepsbevolking noemen dus de beperking van het gebruik van deze test is hierdoor klein.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start. Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacy instellingen.

De testdeelnemer kan bij deze test de éénmaal ingevoerde antwoorden niet meer wijzigen nadat de gegeven antwoorden op een testscherm zijn bevestigd door de knop Volgende in te drukken. Hiervoor is gekozen om zo de testdeelnemer niet de kans te geven om een ander antwoord te geven om bijvoorbeeld bewust een score op een factor en/of de consistentie in de antwoorden te verhogen. Hiermee verwachten we een meer natuurlijke antwoordtendens te stimuleren in vergelijking met een situatie waarin de testdeelnemer de reeds ingevoerde antwoorden wel kan wijzigen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling van en het (statistisch) onderzoek naar deze test kunt u lezen in de handleiding die via het account Mijn testcentrum beschikbaar is.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: